衤字旁的字有哪些_衣字旁_偏旁部首查字

0

见基”,共见 225 个字,翻开检查中国字,显示解说!

笔划 中国字 拼音 笔划 中国字 拼音
5 7
8 chà,chǎ 8 chèn
8 shān 8 gǎn
8 jié 8
8 9 ǎo
9 9 huī
9 jīn 9 mèi
9 9 rèn
9 dǎn 9 fēn
9 jiè 9 jūn
9 zhǐ 9 rán
9 rán 9
9 zhī 9 zhōng
9 zhòng 10 bèi,pī
10 10 fán,pàn
10 mò,wà 10 páo
10 10 tǎn
10 xiù 10 zhěn
10 zhì 10 lǐng
10 10
10 zhé 10
10 10 gōu
10 10
10 10 mi
10 10 rán
10 shào 10 tuó
10 10 tuō
10 xuàn 10 xué
10 yào 10
10 zuò 11 dāng
11 11
11 guī 11 jié
11 kèn 11
11 kūn 11 qiā
11 yīn 11 zhū
11 rèn 11
11 chǐ 11 ér
11 jiàn 11 péng
11 kā mī xī mō 11
11 11 háng
12 chéng,chěng 12 jiǎn
12 12 lián
12 liǎn 12 qún
12 shù 12
12 12 jiá
12 12
12 juān 12 kǔn
12 liú 12 shēn
12 shuì 12 zhěn
13 bì,pí 13 biǎo
13 chóu 13 chǔ,zhě,zhǔ
13 duō 13 guà
13 13 liǎng
13 luǒ 13 tì,xī
13 yuān 13 yǎn
13 kèn 13 fēi
13 táo 13 chān
13 chāng 13 chǐ
13 13 kūn
13 líng 13
13 qi 14 bǎo
14 bèi 14 biǎn,pián
14 14 dān
14 14
14 tuì,tùn 14 yùn
14 huī 14
14 kūn 14 suǒ
14 chóng 14 dié
14 duān 14
14 14
14 14 tuàn
14 xiè 14 yǎn
14 yuàn 14 yuàn
15 chǐ 15 jiè
15 lán 15
15 nài 15
15 lián 15
15 15 qǐ hā yā
15 gōu 15 róng
15 sǎng 15 yuán
16 biǎo 16
16 jiǒng 16 xí,zhě
16 xiàng 16
16 bié 16 褿 cáo
16 mɑn 16
16 sēn 16 shī
17 lán 17 qiǎng
17 suì 17
17 ǎo 17 dān
17 jiǎn 17 jiǎn
17 17 fán
17 cuì 17
17 17 zhuàn
17 ráo 17 xiān
17 xín 18 chān
18 jīn 18 zhàn
18 dāng 18 liǎn
18 guì 18 cào
18 shǔ 18 nóng
18 19
19 19
19 lán 19
19 tɑ e 19 zhǐ
20 20 shì
20 xié 20 bǎi
20 shǔ 21 chèn
21 lǎi 21 lóng
22 dài 22 lán
22 tā sī kī 22 xiān
23 zhě 23 jiǎn
23 24 pàn
24 zàn 24 shī
25 lán      

  新中国的网站下载字典:

  
字典

  更多物质请检查【华语大辞典】。关心带衣字旁的字有哪一个,假使有怀疑的话,请与咱们尝。责怪!

LEAVE A REPLY